Κυριακή 22 Μαρτίου 2009

Οι Φιλογενέστατοι..της Φιλογένειας (patriottismo)

Προκήρυξη Οπλαρχηγών

Φιλογενέστατοι, πρόκριτοι στρατηγοί, και λοιποί ομογενείς της νήσου Ύδρας και Σπετζών.

Άρχοντες αδελφοί, ο υπέρ του κοινού συμφέροντος και της ελευθερίας απαράμιλλος ζήλος σας εξυπνεί εις καθ' ένα τα χρέη οπού η πατρίς οφείλει εις την γενναιότητά σας· μήτε θαρρούμεν να ευρεθή καθ' όλην την Ελλάδα άνθρωπος τοσούτον αναίσθητος ώστε να μη βλέπη τα καθημερινά και αλλεπάλληλα αποτελέσματα της ανδρείας σας, τα πτερόεντα πλοία του θεοφρουρείτου υμών στόλου περιπλέοντα αεννάως και προσεκτικώς τας νήσους και παραθαλάσσια του Αιγαίoυ πελάγους ενώ αποκόπτουσι θαυμασίως κάθε εχθρικήν έξοδον, εγείρουσιν εις κάθε μίαν εξ αυτών την λαμπράν της ελευθερίας σημαίαν υπό το σύμβολον του Τιμίου Σταυρού ώστε δεν δύνανται να αρνηθώσιν oτι εις τους θεοφυλάκτους στόλους σας οφείλουν αναντιρρήτως τας απαρχάς της γλυκυτάτης ελευθερίας των, η Ελλάς άπασα τέλος πάντων θεωρούσα τους αλλεπαλλήλους θριάμβους σας ετοιμάζει ανδριάνrας της φιλογενείας σας και η αθανασία ετοιμάζεται να υποδεχθή τα λαμπρά σας ονόματα, ημείς φανταζόμενοι ότι θέλει είμεθα oι κάτοικοι μιας και της αυτής πατρίδος καυχώμενοι υπερχαίρομεν κατά τούτο παρακαλούντες και αύθις ν' αξιωθώμεν εν τάχει της αδελφικής μας αιτήσεως, μένοντες ως υποσημειούμεθα.

Τω α' έτει της ελευθερίας.
Της φιλογενεστάτης ευγενείας oι πρόθυμοι αδελφοί

Ο Αρχιμανδρίτης Σωτήριος Χαραλάμπης, Ανδρέας Ζαήμης, Λυμπέρης Θεοχαρόπουλος, Γρηγόριος Δικαίoς, Αθανάσιος Κανακάρης, Κανέλλος Δελιγιάννης,

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

-------------------------------

Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς,

εκ μέρους του φιλογενούς αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη καιτης Μεσσηνιακής Συγκλήτου.Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενόςκαι απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνηάλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοήκαι αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας,με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και ναορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία καιδιχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν τηςλήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράςαλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκανμεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράςτυραννίας.Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις ταςεναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτωνμας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξεκαι άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός τωνανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώραμεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνοματης Ελευθερίας.Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν.Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλωντων εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμενταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν ταδίκαιά μας.Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίωτω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε,απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες,ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν,και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σαςευγνωμοσύνην μας.1821 Μαρτίου 23 εν ΚαλαμάταΕκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου Πέτρος Μαυρομιχάλης,αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού.

Τα κείμενα των "φιλογενών" παραμένουν......Δεν υπάρχουν σχόλια: