Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

Το Πατριωτικό Σύμφωνο της 1ης/13ης Οκτωβρίου 1819 που υπογράφηκε στις Κιτριές από τις οικογένειες των Μαυρομιχαλαίων, των Γρηγοράκηδων και των Τρουπάκηδων

 

Το «Πατριωτικό Σύμφωνο», της Μάνης του 1819, ακολουθούσε τις Αρχές του Πατριωτικού Δοκιμίου του 1817 , και το υπέγραψαν Φιλόμουσοι και Φιλογενείς. Το κείμενο του ιστορικού αυτού πατριωτικού συμφώνου το οποίο διαπραγματεύτηκε με τις τρεις οικογένειες ο Απεσταλμένες της Ανωτάτης Αρχής ,Χριστόφορος Περραιβός , που άρχιζε με όρκο και κατέληγε σε κατάρα σε περίπτωση αθέτησης, έχει ως ακολούθως. 

 «Δια του παρόντος ημών ιδιοχειροϋπογεγραμμένου γράμματος υποσχόμεθα μεθ' όρκου της αγιωτάτης και ορθοδόξου ημών Πίστεως και με την δύναμιν του τρομερού όρκου, όπου αυτοπροαιρέτως δια την σωτηρίαν του Γένους μας εκάμαμεν, ότι να φυλάξωμεν τας ακολούθους συνθήκας. 

 Α. Ημείς αι τρεις γενεαί, δηλαδή Μαυρομιχάληδες, Γρηγοριάνοι και Τρουπάκηδες, ως δυνατώτεραι και αξιώτεραι από τας άλλας γενεάς της πατρίδος μας Σπάρτης, υποσχόμεθα με την δύναμιν των ρηθέντων φοβερών όρκων, να βασιλεύη εις το εξής εις τα σώματά μας, μια ψυχή, μια σύμπνοια, μια θέλησις και να μη δύναται ποτέ κανένα εσωτερικόν ούτε εξωτερικόν αίτιον να διασείση ή να αδυνατίση ένα τοιούτον Ιερόν δεσμόν.

 Β. Ο κύριος και καθολικός μας σκοπός ενός τοιούτου δεσμού δεν αποβλέπει ούτε γίνεται δι’ άλλο τι, ειμή μόνον δια την κοινήν της πατρίδος μας ωφέλειαν, και δια να είμεθα έτοιμοι συμφώνως και προθύμως να πράξωμεν, τα όσα ήθελε προσταχθώμεν από τους ανωτέρους και εγκρίτους του Γένους μας, δια το γενικόν συμφέρον της πατρίδος μας Ελλάδος, ωσάν όπου είμεθα υπόχρεοι και ενταυτώ ωρκωμένοι να χύσωμεν και την υστερινήν ρανίδα του αίματος μας οπόταν η χρεία το καλέση. 

 Γ. Επειδή και τοιούτοι Ιεροί δεσμοί συμβαίνει κάποτε να διασείωνται και ανατρέπωνται από εξωτερικάς και εσωτερικάς καταδρομάς καί διχονοίας, καθώς τινες πάσχουν να αρπάξουν την Ηγεμονείαν και άλλοι να ταράττουν την κοινήν ησυχίαν της πατρίδος μας, παρακινούμενοι από φυσικήν τους κακίαν και πλεονεξίαν, δια τούτο ημείς συμφώνως θέλει επιμελούμεθα να καταπαύωμεν τα τοιαύτα, όσον το δυνατόν, με τους πλέον ήσυχους, επιτηδείους ή και φοβεριστικούς τρόπους. Ειδέ όλα αυτά ήθελε φανούν αδύνατα, τότε εκ συμφώνου πρέπει με τα άρματα εις χείρας να εκριζώνωμεν τα τοιαύτα, και χρείας τυχούσης και εις την ιδίαν Αυλήν να αντισταθώμεν, χωρίς ποτέ να κλίνωμεν εις καμίαν άλλην αλλαγήν της Ηγεμονείας, όπου ήθελεν αποφασίσει η Πόρτα. 

 Δ. Κάθε Ιερός δεσμός, και μάλιστα εκείνος όπου γίνεται υπέρ Πίστεως, Πατρίδος και Γένους, δια να μείνη ακλόνητος και άσειστος, πρέπει να βάλλη δι' αρχήν και θεμέλιον την αλήθειαν και δικαιοσύνην. Όθεν ημείς υποσχόμεθα να φυλάξωμεν αυτάς τας αρετάς απαρασαλεύτους, αι οποίαι όχι μόνον τας ειδικάς μας γενεάς θέλει δοξάσουν, αλλά και την ιδίαν μας πατρίδα θέλει ευτυχήσουν και στερεώσουν. Τέλος πάντων την τιμήν και ατιμίαν και κέρδος και ζημίαν του πλέον μικρότερου συμπατριώτου μας, ή και ομογενούς μας θέλει στοχαζόμεθα ως ίδια ιδικά μας. 

 Ε. Όποια προσταγή ήθελε μας παρουσιασθή ή Βασιλική ή του Γένους μας, όπου να αποβλέπη προς όφελος της κοινής πατρίδος, να θεωρήται και ενεργήται προθύμως και θερμώς από ημάς τους ιδίους, χωρίς όμως να αδικήσωμεν τινά από τους αξιωματικούς της πατρίδος μας, δηλαδή τους λεγόμενους Καπετανέους, αλλά κατά την αξίαν και αρετήν του καθενός να τον μεταχειρισθώμεν, χωρίς τίνα φιλοπροσωπίαν και πάθος έξω μόνον μένουν αμέτοχοι, από όσα μυστικά θέλει εμπιστευθούν εις ημάς τους ίδίους δια το κοινόν όφελος. Ομοίως τα τοιαύτα μυστικά θέλει είναι αγνώριστα και εις τα ιδικά μας παιδία και αδελφούς και εξαδέλφους, οπόταν γνωρίζωμεν, ότι δεν είνε άξιοι και ικανοί να τα φυλάξουν. 

 ΣΤ. Καθώς μόνοι μας θέλει εχομεν όλον το βάρος της πατρίδος μας δια την καλήν της κυβέρνησιν. ομοίως και κάθε άλλην προσταγήν από το Γένος μας θέλει την δεχόμεθα και ενεργούμεν ως χρέος μας απαραίτητον χωρίς τινος δισταγμού και αντιστάσεως. Κατ' αυτόν λοιπόν τον τρόπον πάλιν ημείς οι ίδιοι θέλει ανταποκρινώμεθα εκ μέρους όλης της Σπάρτης με το Γένος μας δια κάθε μερικόν της πατρίδος μας ή και γενικον της Ελλάδος συμφέρον, έξω μόνον τας μικράς υποθέσεις και διαφοράς της πατρίδος και των γειτόνων θέλει τας θεωρεί και διορθώνει ο ίδιος Ηγεμών. 

 Ζ. Αγκαλά και εις το άλλο κοινόν γράμμα περί της πατρίδος μας υποσχόμεθα να φυλάξωμεν απαρασάλευτα όλα τα συμφωνηθέντα μολονούτο υποπτευόμενοι εις την μικρότητα του νοός μερικών, και εις τα ξεχωριστά πάθη οπού τους κυριεύουν και κατασύρουν, δια τούτο εκρίναμεν συμφέρον και αναγκαίον δια την ασφάλειαν και δόξαν της πατρίδος μας, και δια την έκπλήρωσιν του χρέους μας και αυτοπροαιρέτου όρκου προς την γενικήν πατρίδα και μητέρα ημών Ελλάδα, να κάμωμεν την παρούσαν ξεχωριστήν και αδιαίρετον ομοψυχίαν των τριών ημών οικογενειών δια χαλινόν και παιδείαν των ενδεχομένων συμβεβηκότων. 

 Η. Όθεν εν ενί στόματι, μια ψυχή και μια σύμπνοια και αδιαιρέτω δεσμώ υποσχόμεθα να φυλάξωμεν τας ρηθείσας συμφωνίας ανελλιπείς και απαρασαλεύτους. Εαν δε τινας εξ ημών (το οποίον δεν τον πιστεύομεν ποτέ!) ήθελε φθάσει εις τόσον βαθμόν παρανομίας και ασεβείας, να φανή παραβάτης και επίορκος των τοσούτων ωφελίμων πράξεων της πατρίδος μας, εκείνον τον παραδίδομεν πρώτον εις χείρας θεού ζώντος, δεύτερον εις τας αράς της εδικής μας πατρίδος, τρίτον εις τους δικαιότατους απροσωπολήπτους νόμους της γενικής ημών πατρίδος Ελλάδος, το δε όνομα της οικογενείας του να μείνη αιωνίως άτιμον, υβρισμένον, μισητόν από όλην την πατρίδα και γένος.

 Διό γίνονται τέσσαρα όμοια και απαράλλακτα γράμματα, υπογεγραμμένα ιδιοχείρως και εσφραγισμένα με τας ιδίας μας σφραγίδας, από τα οποία το εν κρατεί ο ενδοξότατος Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης, το άλλο ο ενδοξότατος πρώην Αντώνμπεης Γρηγοριάνος, το τρίτον ο ευγενής Καπετάν Παναγιώτης Τρουπάκης το δε τέταρτον ο Κύριος Χριστόφορος Περραιβός δια απόδειξιν και παράστασιν προς το Γένος μας, τα οποία αυτά θέλουν έχει όλον το κύρος και την ισχύν αναμεταξύ ημών και έμπροσθεν των απροσωπολήπτων νόμων του Γένους μας. 

 Κυτριαίς α’ Οκτωβρίου 1819. (ΤΣ Τουρκικοίς γράμμασι) Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης βεβαιόνω τα άνωθεν. (ΤΣ Τουρκικοίς γράμμασι) Πρώην Άντώμπεης Γρηγοράκης επιβεβαιώ. (ΤΣ Ελληνικοίς γράμμασι) Καπετάν Παναγιώτης Τρουπάκης με τον υιόν μου και εδικούς μου βεβαιόνω το άνωθεν. Καβαλιέρ Δημήτριος Γρηγοράκης βεβαιόνω το άνωθεν. (ΤΣ Ελληνικοίς γράμμασι) Μπας καπιτ. Τζιγκουρίος Γρηγοράκης βεβαιόνω με τα αδέλφια

Ο Περραιβός  έμεινε στην Μάνη ως τις 15 Μαρτίου 1820. Το πατριωτικό Σύμφωνο κοινοποιήθηκε στον Ρώσο πρόξενο  στην Πάτρα Ιωάννη Βλασσόπουλο  και εκείνος το έστειλε στον Καποδίστρια. Στην Κωνσταντινούπολη το έστειλε ο  Αριστείδης  Παπά, ο οποίος το διαβίβασε και την Βιέννη  για να τυπωθεί στον Λόγιο Ερμή.

Όταν έφυγε ο Περραιβός, οι Μανιάτες τον  πολιτογράφησαν Μανιάτη . Ιδού το έγγραφο  της πολιτογραφήσεως, που αποτελεί απόδειξη χρησιμεΟον άλλως και ώς εχβεσις πιστή των πατριωτικών πράξεων του Περραιβού  στην Λακωνία

 

«Ό παρών πανευγενέστατος χιλίαρχος κύριος Χριστόφορος Περραιβός, άφ' ης ώρας έφθασεν εις την Σπάρτην, έγνωρίσθη άπο όλους τούς έγκριτους του τόπου, δεν έπαυσε ποτέ άπό του να μας συμβουλεύη μέ είλικρίνειαν και άρκετην φρόνησιν, τά οσα άπέβλεπον πρύς το συμφέρον και δόξαν μερικώς της πατρίδος Σπάρτης και γενικώς όλου τοϋ Γένους μας. Έστάθη έπιμελητης νά μας ένώση με ενα δεσμον ίερον και αχώριστον, ο όποιος και τά αναμεταξύ ημών πάθη κατέσβεσε και προς την μερική και γενικη ώφέλειαν επεστήριξε. Και άπ' οσους τέλος πάντων ξένους ομογενεϊς η και αλλογενείς έστάθησαν είς την πατρίδα μας, αυτού μόνου οί κόποι και οί ιδρώτες εδοσαν καρπούς ώραίους και ουσιώδη τροφην εις τάς ψυχάς μας. Όμολογούμεν δε ακόμη και τούτο, ότι πολλοί αλλογενείς διά μέσων άλλων φθονερών ομογενών μας κατέτρεξαν και κινδύνευσαν την ζωην του με όλους τούς δολερούς τρόπους και μηχανουργίας, λυσσάζοντες εναντίον τών άρετών του και της έδικης μας ευτυχίας. Διά τούτο ημείς γνωρίζοντές τον τοιοϋτον, ώς προείπομεν, ού μόνον ως αδελφόν μας άχώριστον και ώς ομογενή κατά χρέος τον άγαπησαμεν και τον άγαπώμεν ολοψύχως, άλλά και με ολην μας τήν θέλησιν καΐ εύχαρίστησιν έδέχθημεν διά γνησιον συμπολίτην μας Σπαρτιάτην, και ως τοιούτον θέλει τον γνωρίζωμεν και οίκειοποιούμεθα εις το έξης. Ομοίως και όλην του την οίκογένειαν καθώς και ο ίδιος φιλοτιμείται νά γνωρίζω και οικειοποιείται όλους ημάς τούς Σπαρτιάτας ώς γνησίους συμπολίτας του. Όθεν δίδομεν το παρόν μας βεβαιωτικον γράμμα εις χείρας του ρηθέντος χιλ. Χρ. Περραιβού, επικεκυρωμένον και με τάς ιδίας μας σφραγίδας και ύπογραφάς, και έστω εις ενδειξιν αληθείας.

 Σπάρτη 15  Μαρτίου 1820.

 ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ ΜΑΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ, Ηγεμών πάσης Σπάρτης, «{ . » ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΟΥΠΑΚΗΣ, Τοπάρχης της Σπάρτης, ·( » » ) Πρώην ηγεμών ΛΝΤΩΜΠΕΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ  Πρώτος Τοπάρχης της Σπάρτης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΠΣ,  ΚΑΒΑΛΙΕΡΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, Τοπάρχης της Σπάρτης