Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Ο Ουέλλιγκτον και το μίσος του για τον Καποδίστρια

Ανοίγουμε τα αγγλικά αρχεία. Ο Ρότσιλντ θεωρούσε τον Καποδίστρια άνθρωπο του Τσάρου, και ενημέρωνε τον Ουέλλιγκτον για τη ρωσική βοήθεια προς τον Καποδίστρια

26 November 1829 #Docref=WP1/1059/67 Copy of a letter from Arthur Wellesley, first Duke of Wellington, to Lord Aberdeen
«…..I likewise draw your attention to the  payments made to Count Capo d'Istrias by the Emperor of Russia. You will see that the money for this service was lodged in London on the 7th July 1827, the auspicious day of the signature of the treaty of London. The good man came to England afterwards entirely emancipated from the service of Russia. I saw him in September of that year. He laboured to convince me and he desired me to assure others on his word, that he had nothing to say to the Emperor of Russia, that he was going to Greece as a citizen of Greece, etc., etc. Yet there was at that time a Russian credit in London in his favour amounting to upwards of 40,000 pounds. The Emperor likewise had nothing to say to Capo d'Istrias ! He never thought of assisting him with money till the demand of pecuniary assitance was simultaneously made upon each of the allied powers !!»
26 Nov 1829

26 Νοέμβριου 1829 « Επίσης θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στις πληρωμές προς τον Κόμη Capo d'Istria από τον αυτοκράτορα της Ρωσίας. Θα δείτε ότι τα χρήματα για την υπηρεσία αυτή καταβλήθηκαν στο Λονδίνο
στις 7 Ιουλίου 1827, την ευοίωνη ημέρα της υπογραφής της Συνθήκης του Λονδίνου.
Ο καλός άνθρωπος ήρθε στην Αγγλία μετά πλήρως χειραφετημένος από την υπηρεσία της Ρωσίας. Τον είδα, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Προσπάθησε για να με πείσει και επιθυμούσε να διαβεβαιώσω τους άλλους σχετικά με το λόγο του, ότι δεν είχε τίποτα να αναφέρει στον αυτοκράτορα της Ρωσίας, ότι πήγαινε στην Ελλάδα ως πολίτης της Ελλάδας, κ.λπ., κ.λπ. Ωστόσο, ανοίχτηκε υπέρ του μια ρωσική πίστωση στο Λονδίνο ύψους πάνω από £ 40.000.
Ο αυτοκράτορας επίσης δεν είχε τίποτα να αναφέρει στον Capo d'Istria! Ποτέ δεν σκέφτηκε να τον βοηθήσει με χρήματα μέχρι το αίτημα της χρηματικής βοήθειας να διατυπωθεί ταυτόχρονα σε κάθε μία από τους συμμαχικές δυνάμεις !! " 26 Νοεμβρίου, 1829

Δεν υπάρχουν σχόλια: