Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

Η Αγγλική πρόταση για το υποτελές στην Τουρκία Ελληνικό Βασίλειο

1829. Στις 10/22 Μαρτίου υπογράφηκε στο Λονδίνο από τις τρείς Μεγάλες Δυνάμεις, το αγγλικής εμπνεύσεως Πρωτόκολλο, με το οποίο δημιουργείτο εν αυτόνομο ελληνικό βασίλειο υποτελές στον Σουλτάνο. Το πρωτόκολλο προέβλεπε ότι η Ελλάδα θα τελούσε υπό την επικυριαρχία της Υψηλής Πύλης και καθοριζόταν ετήσιος φόρος προς τον σουλτάνο 1.500.000 γρόσια. Οριζόταν συνοριακή γραμμή στο ύψος Αμβρακικού – Παγασητικού κόλπου, ενώ προβλεπόταν ότι το καθεστώς του κράτους θα ήταν κληρονομική μοναρχία και ο κληρονομικός ηγεμόνας της Ελλάδας θα ήταν χριστιανός, ξένος προς τις βασιλικές οικογένειες των τριών δυνάμεων, που θα εκλεγόταν «κατά συναίνεσιν των τριών Αυλών και της Οθωμανικής Πύλης». 
Στο νέο κράτος θα περιλαμβάνονταν τα νησιά Σποράδες, Κυκλάδες, Σάμος. 
H Υψηλή Πύλη στις 27 Ιουλίου του 1829 απέρριψε , «την φιλικήν μεσιτείαν των ξένων Αυλών» και δεν δεχόταν «μηδέ και την υποτελή αυτονομίαν των εν Πελοποννήσω Ελλήνων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: