Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Τα παραμύθια της Στοάς και της Χαλημάς για τη δολοφονία του Καποδίστρια

Στην επανέκδοση του «Αργολικού Ημερολόγιου» του έτους 1910, «του εν Αθήναις Συλλόγου των Αργείων» βρήκα την ακόλουθη ψευδή περιγραφή της δολοφονίας υπό ενός τοπικού «τέκνου» του Δ. Θ. Καμαρινού.

«… Ο Καποδίστριας τότε προχωρών έφθασεν εις την Εκκλησίαν του Αγίου Σπυρίδωνος αντίκρυ της οποίας και προς τα δεξιά κείται η οικία του Δικηγόρου κ. Π. Ανδριανοπούλου όπισθεν της γωνίας της οποίας ενήδρευεν, ο εις των Μαυρομιχαλαίων, ……όστις άμα τη εμφανίσει του Καποδίστρια παρά την θύραν πυροβολεί παραχρήμα και ο Καποδίστριας πίπτει προ αυτής συγχρόνως δε επιπίπτει μετά του φονέως επί του δολοφονηθέντος και ο έτερος αδελφός, ο όπισθεν του υπάρχοντος Τουρκικού Λουτρού μέχρι της στιγμής εκείνης ενεδρεύων, και ούτως αμφότεροι αδελφοί συμπληρούσι δια των μαχαιρών το αποτρόπαιον αυτών έργον, της ιεροτελεστίας ένεκα του φόνου διακοπείσης προς στιγμήν ( καθ’ ήν ακριβώς ώραν ανεγινώσκετο από της ωραίας Πύλης το ιερόν Ευαγγέλιον). …..
Κατά συγκυρίαν όμως εις μικράν από της Εκκλησίας απόστασιν, τουτέστι εις την δευτέραν κρήνην δεξιά της οποίας είναι η προς την Δυτικήν Εκκλησίαν άγουσα, ευρίσκετο ο μονόχειρ βρακοφόρος Κρής, πιστός υπηρέτης του Καποδιστρίου, πληρών την υδρίαν ύδατος, όστις άμα τω πυροβολισμώ και τη πτώσει του Καποδιστρίου, σπεύδει δρομαίως κατά των φονέων κρατών εις χείρας δίκροτον όπλον, όπερ έφερεν μεθ’ εαυτού, και προλαμβάνει τον ένα εξ αυτών, τον Μουσταφάμπεην, φεύγοντα προς την ανωφερή οδόν της οικίας του προμνησθέντος Δικηγόρου κ. Ανδριανοπούλου και πυροβολεί κατ’ αυτού, πριν ή φθάση εις την οικίαν Ψαλίδα και φονεύει, της σφαίρας εισελθούσης ολίγον άνωθεν του πρωκτού και εξελθούσης κάτωθεν του θώρακος, του ετέρου φονέως, του Κεχαγιάμπεη καταφυγόντος εις το Γαλλικόν Προξενείον ( ένθα το Φρουραρχείον άλλοτε) και ζητήσαντος προστασίαν….».

Ο μπαρουφολόγος και ψεύτης Δ. Θ. Καμαρινός, παρουσίαζε τον εκτελεστή του Καποδίστρια τον κουλοχέρη και μονόφθαλμο Κρητικό Γεώργιο Κοζώνη, τον οποίο είχε τοποθέτησει ως σωματοφύλακα του κυβερνήτη μόλις εκείνο το πρωί ο οργανωτής της δολοφονίας , πορτογάλος επιλοχίας Αντόνιο Φιγκέιρα ντ’ Αλμέιντα, (Antonio Figueroa d’Almeida, 1781 – 1847), ο Φρούραρχος του Ναυπλίου, που έγινε στρατηγός στην Ελλάδα, λόγω της συμμετοχής του στην δολοφονία του Εθνάρχη (όπως άλλωστε και ο Ρουφιανογιάννης), ως «πιστό υπηρέτη του Καποδιστρίου», που …προσέτρεξε , «κρατών εις χείρας δίκροτον όπλον, όπερ έφερεν μεθ’ εαυτού».

Τα άλλα «γραφικά» της περιγραφής είναι ανοησίες σε ελεύθερο σενάριο.
Η ουσία ήταν το 1910 να διαψεύσουν τη σχέση του Αλμέιντα, με τον Κουλοχέρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: